Za akých podmienok je možná kúpa pozemku v správe Slovenského pozemkového fondu?

kúpa_pozemku_v_správe_SPF.jpg

Ste podielovým spoluvlastníkom pozemku, ktorého podiel je aj v správe Slovenského pozemkového fondu? Chcete sa stať výlučným vlastníkom tohto pozemku? Respektíve by ste mali záujem o kúpu pozemku, no zistili ste, že tento je v správe Slovenského pozemkového fondu (ďalej „SPF“)? Kedy je vôbec možné takýto pozemok kúpiť? Dôležité je zistenie či je tento pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky alebo nezisteného vlastníka.


ODPLATNÝ PREVOD POZEMKOV V SPRÁVE SPF VO VLASTNÍCTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SPF môže odplatne previesť vlastníctvo k pozemkom v jeho správe len v nasledovných prípadoch, vymedzených platnými právnymi predpismi:

a)        predaj pozemkov na výstavbu a ťažbu – v zmysle § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.

b)        predaj pozemkov na účely usporiadania vlastníctva k pozemkom a utvárania vhodných pozemkovoprávnych pomerov na hospodárenie na pôde – na základe § 16-19 zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a v zmysle § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 238/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností Slovenským pozemkovým fondom v platnom znení:

c)         vyporiadanie podielového spoluvlastníctva, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel, a nie je možné alebo pre fond účelné rozdelenie pozemku,

d)          zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nehnuteľnosti iného vlastníka,

e)      nemožnosť pozemok samostatne účelne využiť (žiadateľ musí mať vzťah k žiadanému pozemku, t.z. napr. spoločnú hranicu žiadaného a svojho pozemku),

f)           založenie trvalých porastov,

g)          usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu,

h)          usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom,

i)           vyporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkových osadách, v ktorých vlastnícke právo sa nevyporiadava podľa osobitného predpisu,

j)           vyporiadania vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.

k)         predaj pozemkov pre prípravu významných investícii – na základe zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií v znení neskorších predpisov.

l)           predaj pozemkov na zriadenie priemyselných parkov – na základe zákona č. 193/2001 Z. z. o podpore na zriadenie priemyselných parkov a o doplnení zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a na základe § 34 ods. 4 písm. d) zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

m)        predaj pozemkov na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic – na základe zákona 129/1996 Z. z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v znení neskorších predpisov.

 

ODPLATNÝ PREVOD POZEMKOV V SPRÁVE SPF VO VLASTNÍCTVE NEZISTENÝCH VLASTNÍKOV

SPF môže odplatne previesť vlastníctvo k pozemkom nezistených vlastníkov v jeho správe len v nasledovných prípadoch, vymedzených platnými právnymi predpismi:

a)      účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitného predpisu,

b)     rozhodnutie o zriadení priemyselného parku podľa osobitného predpis,

c)     usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami do 24. júna 1991 na účely poľnohospodárskej výroby,

d)     usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve štátu slúžiacim ozbrojeným silám Slovenskej republiky,

e)     usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vybudovanými vo verejnom záujme,

f)      usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim,

g)   usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným stavbami vo vlastníctve obcí alebo vyšších územných celkov, ktoré prešli do ich vlastníctva podľa osobitných predpisov, kúpnou zmluvou alebo zámennou zmluvou.

 

BEZODPLATNÝ PREVOD POZEMKOV

SPF môže zmluvou bezodplatne previesť pozemok vo vlastníctve Slovenskej republiky na obec, ak ide o pozemok, na ktorom má byť podľa právoplatného územného rozhodnutia o umiestnení stavby umiestnená stavba, ktorej stavebníkom bude obec, a ktorá je podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie verejnoprospešná. 

zpäť na úvodnú stranu blogu

VyhľadávanieKategórie
Nenechajte si újsť žiaden článok. Sledujte nás i na Facebooku!


Praktické právne tipy na Váš e-mailŠtítky


Archív


Štatistiky

Článkov 31
Prečítané 191239

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavrieť