Podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

pre prevádzku a užívanie internetového portálu

Právny Servis 24 / Právny Servis 24 (ďalej aj ako "PS24")

na webových stránkach

www.pravniservis24.cz, www.pravnyservis24.sk, www.pravniservis24.cz/en, http://pravniprekladyonline.cz,

(Ďalej len "webová stránka, webový portál, portál, portály, PS24 alebo kombinácia týchto výrazov")

prevádzkovaných obchodnou spoločnosťou

Gepards@Madison spol. s r.o. so sídlom Rybná 716/24, Praha 1, 110 00

identifikačné číslo: 025 83 879

(Ďalej len "Gepards@Madison, GM, spoločnosť alebo Prevádzkovateľ")

 


1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA


 

Podmienky prevádzky

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky" alebo "Podmienky") Prevádzkovateľa, upravujú, v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník"), podmienky prevádzky a užívanie portálu a vzájomné vzťahy a povinnosti Prevádzkovateľa, používateľov, spolupracujúcich právnikov, poskytovateľov služieb, inzerentov a blogerov.

 

Akceptácia podmienok

Prístupom do webového rozhrania portálu a jeho používaním, najmä vyplnením a zaslaním formulárov, zadaním dopytu, zadaním otázky do právnej poradne, stiahnutím vzoru právneho dokumentu, inzerciou, publikáciou článku, publikáciou vzorov dokumentov, publikáciou článkov na blogu, použitím textov a informácií na portále, alebo prístupom do administrácie portálu, používatelia, inzerenti, autori, blogeri, spolupracujúci právnici, právnici, študenti, koncipienti a poskytovatelia a dodávatelia služieb ("subjekty"), vyjadrujú plnú akceptáciu týchto Podmienok vrátane Zásad na ochranu osobných údajov ("Súkromie"). V prípade, že vyššie vymenované subjekty užívajú portál v mene inej fyzickej alebo právnickej osoby, prehlasujú, že sú splnomocnení takou osobou akceptovať tieto Podmienky a že taká osoba alebo entita súhlasí nahradiť ujmu spůsobenú Prevádzkovateľovi a tretím osobám, v prípade porušenia Podmienok. Subjekty sa zoznámili s Podmienkami portálu pred začatím používania portálu alebo pred začatím spolupráce s Prevádzkovateľom.

 

Nesúhlas

V prípade, že subjekty nesúhlasia s Podmienkami, Súkromím alebo ich časťami, musia okamžite prestať používať webové portály PS24.

 

Zmeny Podmienok

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto Podmienky vrátane Súkromia (ďalej len "Podmienky"), alebo ich časť a iné texty, ceny, či iné informácie na portáloch kedykoľvek upravovať alebo meniť, bez predošlého upozornenia subjektov. Prevádzkovateľ informuje o zmene Podmienok tak, že upravené texty a Podmienky na webových portáloch zverejní. Zmeny sú účinné od dátumu aktualizácie. V prípade ďalších otázok ohľadom Podmienok napíšte otázku teamu podpory portálov na email: info@pravniservis24.cz.

 


2. ÚČEL PORTÁLU


 

Účel portálu

Právny Servis 24 je značka a služba, účelom ktorej je vytvorenie moderného nástroje a platformy pre efektívny a inovatívny spôsob dopytovania a dodávania právnych a súvisiacich služieb, prezentáciu služieb, vyhľadanie právnikov/advokátov, alebo iných právnických profesií, zodpovedanie krátkych otázok v online právnej poradni, uľahčenie komunikácie medzi užívateľmi a poskytovateľmi právnych služieb a vytvorenie platformy pre dostupnosť a šírenie kvalitného obsahu z oblasti právnej a oblastí súvisiacich. Portál zároveň vytvára marketingovú platformu pre tretie strany ("Účel").

 

Obsah portálu

Informácie na portáloch vrátane obsahu blogov, vzorov právnych dokumentov, odpovedí na otázky v právnej poradni online, komentáre, hodnotenia, odporúčania, odkazy, analýzy alebo iné informácie a texty a obsah portálov, ktorý sa týka práva ( "Obsah portálu"), sa nepovažuje za právnu radu a nemá za účel vznik právneho vzťahu medzi právnikom/advokátom a užívateľom. Tento verejný Obsah je určený len pre všeobecné informácie, nenahrádza osobnú alebo telefonickú konzultáciu s advokátom o konkrétnom právnom probléme užívateľa a užívateľ môže použiť verejný obsah portálu len informatívne účely a na vlastné riziko.

 


3. DEFINÍCIA POJMOV


 

Inzerenti

Sú tretie osoby alebo riešenia (napr. služba Google AdSense ), ktoré na portáloch využívajú inzerentný priestor pre svoju propagáciu. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah inzerovaných informácií, ani za inzerované služby tretích strán. Prevádzkovateľ zverejnením inzerovanej služby alebo riešenia tretích strán tieto sám nepodporuje a za žiadnych okolností za ne nezodpovedá.

 

Katalógy právnických profesií

Katalóg právnických profesií na portáloch je určený pre informatívne potreby užívateľov, ako bezplatná služba k nájdeniu odborníka v ČR alebo v SR. Prevádzkovateľ neručí a nezodpovedá za správnosť a úplnosť informácií v katalógoch, alebo za komentáre tretích strán k obsahu katalógov. Právnici v zoznamoch advokátov, prípadne iných profesií zverejnených na portáloch nie sú spojení so značkou Právny Servis 24 a nedodávajú služby Právneho Servisu 24, pokiaľ nie je uvedené výslovne inak. Údaje v katalógu sa považujú za neoverené a nemusia byť aktuálne, ak konkrétny záznam neuvádza inak. Každý, kto je uvedený v katalógu má právo požiadať Prevádzkovateľa o okamžité vyradenie z katalógu, alebo za podmienok stanovených Prevádzkovateľom, k úprave zobrazovaných informácií.

 

Spolupracujúci právnici

sú právnici, advokáti, advokátski koncipienti prípadne študenti PF, spolupracujúci s portálom na základe výberu a overenia (nezávislí advokáti/advokátske kancelárie, notári, exekútori, rozhodcovia a mediátori s členstvom v komore podľa konkrétnej profesie, alebo ich zamestnanci) a ktorí, u advokátov a koncipientov, dodávajú právne služby regulované príslušnými stavovskými zákonmi a svoje právne služby poskytujú v súlade s príslušnými stavovskými predpismi. Právnici zapísaní v interných databázach na portáloch berú na vedomie, že zápisom v databáze im nevzniká žiadny nárok na plnenie zo strany Portálu/Prevádzkovateľa, alebo na zadávanie zákaziek zo strany užívateľov portálu a značky.

 

Poskytovatelia služieb Právneho Servisu 24

sú Prevádzkovateľ, právnici, konzultanti alebo iné právnické a fyzické osoby, ktorí poskytujú Služby Právneho Servisu 24 neregulované advokátskymi a stavovskými predpismi a spolupracujúci advokáti, ktorí dodávajú právne služby regulované stavovskými predpismi.

 

Dodávatelia služieb pre Právny Servis 24

sú autori článkov, blogeri, administratívna podpora, prekladatelia, študenti, koncipienti, marketing.

 

Právny Servis 24

je značka, nástroj, služba a portál, ktorý používatelia môžu kedykoľvek (tzn. okrem výpadkov dostupnosti stránky z dôvodov údržby stránky, výpadkov servera, internetového pripojenia, záťažovými útokmi alebo iných výpadkov spôsobených vyššou mocou) navštíviť a využívať portál k Účelu, ku ktorému bol určený. Význam hesla "24" neznamená, že otázka alebo dopyt užívateľov po právnych službách, alebo právna služba bude zodpovedaná, alebo poskytnutá do 24 hodín po zadaní dopytu.

 

Služby Právneho Servisu 24

sú služby uvedené v menu na portále, kde právne služby v zmysle právnych predpisov sú poskytované v zmysle týchto Podmienok.

 

Prevádzkovateľ portálu

je česká spoločnosť Gepards@Madison spol. s r.o.

 

Užívateľ portálu

je návštevník portálu, ktorý sa pohybuje v rámci webového rozhrania portálu alebo využíva jeho funkcionalitu a ponuu Služieb, napr. dopytuje právnu službu, zadáva otázku do právnej poradne, hľadá advokáta, advokátsku kanceláriu, alebo iného poskytovateľa právnych a iných služieb, alebo má záujem o iné služby (dokumenty, blog, konzultácie, contract management, a pod). Služby z ponuky portálu a konkrétne podmienky ich poskytovania sa ďalej budú riadiť príslušnými ustanoveniami individuálnych zmlúv na to určených.

 

Študenti a koncipienti

sú študenti právnických fakúlt alebo koncipienti advokátov, ktorí zodpovedajú niektoré otázky v právnej poradni online. Jedná sa o právne názory postavené na znalosti právnych predpisov a legislatívy a jedná sa o informatívne názory a orientačné informácie, nie o riešenie alebo náhradu riešenia právnych problémov.

 


4. DOPYT PRÁVNYCH SLUŽIEB, KONTROLY A REVÍZIE ZMLÚV


 

Postup pre zadanie dopytu právnej služby

Užívateľ vyplní požadované údaje vo formulári pre dopyt, vrátane úplných a pravdivých kontaktných údajov. Dopyty slúžia výhradne k dopytovaniu aktuálnych právnych služieb alebo Služieb z ponuky portálu, musia byť relevantné, musia vyjadrovať skutočný záujem o právnu službu konkrétneho druhu a musia byť v súlade s inštrukciami na portále. Dopyty iného charakteru budú bez upozornenia mazané administrátorom bez odpovede zadávateľovi. Užívateľ, ktorý zadáva dopyt, súhlasí, že zadané dopyty sa môžu zobrazovať verejne, okrem osobných údajov užívateľa, ktoré sú dostupné len pre Prevádzkovateľa, jeho zamestnancov alebo spolupracovníkov a Poskytovateľa služieb (ich zamestnancov). Zadanie dopytu je zdarma.

 

Spracovanie dopytu a platnosť ponuky

Dopyt bude spracovaný v prípade, že dopyt služby alebo otázka patria do špecializácie spolupracujúcich advokátov a podľa zadaných kritérií bude zaslaná ponuka služby na email používateľa, ktorý zadal dopyt. Užívateľ nemá právny nárok na získanie ponuky, na zodpovedanie otázky zadanej do právnej poradne zdarma a na poskytnutie Služieb portálu. Ponuka je platná počas 7 dní od jej doručenia užívateľovi. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo niektoré dopyty, otázky do poradne alebo iné požiadavky užívateľov nespracovať, najmä pokiaľ ide o oblasť nespadajúcej do portfólia Služieb alebo špecializácie Spolupracujúcich advokátov a Poskytovateľov služieb, alebo ak ide o službu, ktorá ešte nebola aktivovaná. Po obdržaní ponuky sa užívateľ rozhodne, či ponuku akceptuje. V pozitívnom prípade sa bude poskytovanie konkrétnej právnej služby riadiť príslušnými predpismi a bude poskytnutá Spolupracujúcim právnikom podľa typu služby a na základe osobitných zmlúv.

 

Prevádzkovateľ môže dopyt alebo otázku užívateľa:

- rozoslať zodpovedajúcim Spolupracujúcim právnikom alebo Poskytovateľom služieb,

- nezpracovať, odmietnuť alebo nezverejniť dopyty alebo otázky užívateľov, ktoré:

(I) nie sú dostatočne konkrétne,

(Ii) nezodpovedajú Účelu a princípom portálu a inštrukciám na portále, alebo nepatria do špecializácie advokátov

(Iii) nemajú vyplnené všetky podstatné a pravdivé údaje,

(Iv) môžu ohroziť dobré meno Prevádzkovateľa,

(V) majú za účel reklamu, propagáciu iných služieb alebo tovarov, alebo ponuku tretích strán pre AK,

(Vi) ktoré majú slúžiť na získanie informácií o Prevádzkovateľovi, poskytovateľoch služieb, Spolupracujúcich právnikoch, o obchodnom modele a fungovaní, alebo o  procesoch a postupoch Prevádzkovateľa, alebo k analýzam alebo monitoringu trhu, cien a konkurenčného prostredia,

(Vii) sa týkajú Služieb ktoré ešte nie sú aktívne

 

Cena Služieb

Cena konkrétnej Služby z ponuky PS24 bude stanovená v ponuke. Po akceptácii ponuky sú separátnymi zmluvami upravené platobné a ďalšie podmienky poskytnutia Služieb.

Portál môže obsahovať ilustratívny cenník niektorých vybraných právnych služieb ktoré dodávajú Spolupracujúci advokáti. Tieto ceny sa považujú za orientačné a slúžia na vytvorenie povedomia o cene konkrétnej právnej služby. Konečnú cenu dojedná advokát s klientom potom, čo posúdi danú konkrétnu vec. Advokát si vyhradzuje právo vec odmietnuť.

Ceny nezahŕňajú hotové výdavky advokáta, DPH, cestovné výdavky, poštovné, telekomunikačné poplatky, znalecké posudky, súdne a správne poplatky, odborné vyjadrenia, preklady, opisy, fotokópie, náhradu za zameškaný čas.

Ceny nezahŕňajú dodatočné úpravy požadované klientom, zmluvnou stranou, iným dotknutým subjektom alebo orgánom verejnej moci, rokovania so stranou, iným dotknutým subjektom alebo orgánom verejnej moci. Ceny ďalej nezahŕňajú úschovu finančných prostriedkov alebo listín, podanie k orgánom verejnej moci, zastupovanie pred orgánmi verejnej moci.

Ceny za právne služby sú dohodnuté ako zmluvné a to na základe dohody advokáta a klienta.

 

Cena prekladov

Cena prekladov sa stanoví podľa počtu NS podľa cenníka na http://pravniprekladyonline.cz, alebo podľa počtu slov (1NS = 250 slov, od 2 Kč / slovo, korektúra plus od 0.6 Kč / slovo, formátovanie plus od 0.2 Kč / slovo), alebo dohodou. 1 NS = štandardne 1800 znakov preloženého textu vrátane medzier, ceny sú uvádzané bez DPH, účtuje sa min ½ NS, doba dodania do 5 dní, alebo podľa dohody. K cenám sa môže pripočítať konzultácie 1000/hod (min 30min), cesta za klientom 12Kč / km (zadarmo v rámci Prahy). Príplatky k základným cenám: + 100% do 24 hodin, + 50% do 48 hodin, + 25% do 4 dní. Ceny sa počítajú aj v inej mene podľa štátu pôsobiska žiadateľa o preklad. 

 

Dopyty a tretie strany

Dopyty, ku ktorým získa prístup Poskytovateľ služby alebo Spolupracujúci advokát, môžu títo využiť len pre vlastnú potrebu, alebo potrebu svojej kancelárie a výlučne na zaslanie ponuky a následne na poskytnutie služby. Dopyty nesmie Spolupracujúce právnik alebo Poskytovateľ služby poskytovať tretím osobám.

 


5. PRÁVNA PORADŇA ONLINE


Prevádzkovateľ zriadil na portále právne poradenstvo online, na zadávanie rýchlych dotazov užívateľov a na získanie základnej orientácie ohľadom právneho problému. Jedná sa o riešenie a) Právna poradňa zdarma - nenahrádza právnu poradu s advokátom o konkrétnom právnom probléme a odpoveď právnika je iba informatívna a nepovažuje sa za právne riešenie popísaného problému, ani ho nenahradzuje. b) Konzultácia s advokátom za poplatok, sa riadi príslušnými ustanoveniami odborných predpisov.

 

a) Právna poradňa zdarma | pro bono

 

Užívateľ má možnosť zadať otázku do právnej poradne pre bono, na portále, zdarma. Tieto otázky musia byť stručné, tj. maximálne 700 znakov pre jeden dotaz a Užívateľ ju nemusí podpísať pravým menom, ani uvádzať konkrétne mená alebo iné osobné údaje. V otázkach nie je povolené používať hrubé a vulgárne výrazy, písané musia byť gramaticky správne a s diaktiritkou. Na otázku môže odpovedať advokát, právnik, študent právnickej fakulty, advokátsky koncipient, alebo iný právnik a tak oznámiť základný, orientačný a informatívny právny názor na danú problematiku opierajúc sa o znalosť legislatívy. Otázky takto zadané a zodpovedané budú verejne uvedené na portáloch, sociálnych médiách alebo partnerských weboch Prevádzkovateľa, s čím užívateľ súhlasí a akceptáciou týchto Podmienok s týmto postupom poskytuje výslovný súhlas. Prevádzkovateľ negarantuje, že všetky otázky budú zodpovedané Poskytovateľom služby alebo Spolupracujúcimi právnikmi, keďže ide o ich pro bono aktivitu, závisiacu od ich časovej vyťaženosti, negarantuje žiadnu lehotu na odpoveď, nezodpovedá za obsah otázok a odpovedí na otázky a vyhradzuje si právo niektoré otázky alebo odpovede k nim zamietnuť, nezverejniť alebo nezpracovať, podľa svojho uváženia.

 

b) Platená konzultácia s advokátom online

 

Užívateľ má možnosť zadať platený dotaz do právnej poradne na portále a využiť možnosť platenej konzultácie s advokátom. Zadané otázky musia byť stručné, tj. maximálne 700 znakov pre jednu otázku a užívateľ ich musí podpísať pravým menom a uvádzať pravdivé údaje. V otázkach nie je povolené používať hrubé a vulgárne výrazy. Na otázku poskytne právny názor advokát. Platené otázky takto zadané, zaplatené a zodpovedané, budú anonymné t.j. nebudú zverejnené na portáloch ani na sociálnych sieťach alebo partnerských weboch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah otázok a odpovedí na otázky a vyhradzuje si právo niektoré otázky odmietnuť a vypustiť z databázy a vrátiť uhradenú sumu v prípade, že otázka nebude zodpovedaný advokátom najneskôr do 5 pracovných dní, alebo bude spadať mimo špecializáciu advokátov, alebo otázka bude mať iné vady. V prípade nezodpovedanej otázky z uvedených dôvodov Prevádzkovateľ vráti, na základe písomnej žiadosti užívateľa ktorý otázku zadal a uhradil poplatok, tento poplatok takému užívateľovi, s použitím informácií o platbe o bankovom účte, ktoré boli použité pri úhrade platby za otázku. Pre prípad nejasností bude Prevádzkovateľ žiadať o preukázanie totožnosti užívateľa, ktorý žiada o vrátenie poplatku.

 


6. ĎALŠIE SLUŽBY PORTÁLU


 

a) Vzory zmlúv a právnych dokumentov

 

Portál má ponuku ďalších Služieb. U vzorov zmlúv a právnych dokumentov Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah, správnosť a aktuálnosť zverejnených vzorov, za toto zodpovedá výlučne skutočný autor vzoru alebo dokumentu. Publikovaný autor vzoru alebo dokumentu nemusí byť skutočným autorom vzoru alebo dokumentu ( "autor"). Vzory sa zobrazujú na stránke "Vzory zmlúv a právnych dokumentov" na portále. V prípade, že je ako autor na portále uvedený "Právny Servis 24", skutočným autorom je právnik, ktorého identitu má Prevádzkovateľ k dispozícii, je neverejná, a ktorý vzor dodal. Všetky vzory majú informatívny charakter a sú určené a ponúkané k náhľadu alebo na stiahnutie užívateľom, zadarmo. Vzory sa nepovažujú za finálne a vyčerpávajúce riešenia pre konkrétnu situáciu a za žiadnych okolností nenahrádzajú posúdenie danej právnej veci advokátom, nemusia byť kompletné a pred uzavretím konkrétnej zmluvy postavenej na základe takéhoto vzoru, by zmluva mala vždy byť posúdená, pripravená alebo minimálne prípomienkovaná advokátom, k zaručeniu právnej správnosti, úplnosti a vhodnosti daného vzoru a riešenia na konkrétny prípad. Dopyty prípravy alebo revízie zmlúv sa riadia systémom pre zadávanie Dopytov na portáloch PS24.

 

b) Právny blog - články

 

Články na blogu portálov Prevádzkovateľa sú typicky písané právnikmi alebo inými tretími stranami pod iniciálmi, pseudonymom alebo pravým menom autora, ako fyzickej osoby alebo inštitúcie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah uverejnených článkov. Prevádzkovateľ si so súhlasom autorov článkov vyhradzuje právo do obsahu článkov zasahovať tak, aby boli v súlade s Účelom, charakterom a grafickým usporiadaním portálov PS24, s čím autori súhlasia v zmysle článku 7. týchto Podmienok.

 

c) Ďalšie služby z ponuky portálu

 

 Ďalšie služby z ponuky portálu sa budú riadiť konkrétnymi zmluvami s Klientami o daných službách.

 


7. AUTORSKÉ PRÁVA a OBSAH PORTÁLU


 

Materiály

Materiály sú články, otázky a odpovede, grafika verejne umiestnené na portáloch ("Materiály").

 

Práva k Materiálom

Prevádzkovateľ nadobúda Materiály od Dodávateľov služieb (advokáti, právnici, koncipienti, študenti, Spolupracujúce právnici, blogeri a iné subjekty) ("Autor / Autori"), na objednávku, na základe ústnych dohôd alebo zmlúv o dielo, alebo ústneho či emailového pokynu, za jednorazovú odplatu alebo na základe dohody aj bezodplatne. Autor dodaním Materiálu výslovne privolil k prevodu a výkonu všetkých majetkových práv k Materiálom na Prevádzkovateľa, a to vrátane:

  • zverejnenia, úpravám, spracovania Materiálu vrátane prekladu, spojenia s iným dielom, zaradením diela do súborného diela a na to, aby Prevádzkovateľ mohol uvádzať Materiál na verejnosť (a licencovať ho) pod svojím menom "Právny Servis 24", alebo "právnyservis24.cz" alebo "Gepards@Madison "alebo kombináciou uvedených slov a výrazov vrátane cudzojazyčného prekladu, včetne alebo i bez medzier a bez ohľadu na veľkosť typ písma)
  • dokončenie Materiálu v prípade, že Materiál nie je dokončený
  • poskytnutia výkonu práv Prevádzkovateľom tretím osobám, alebo k udeleniu licencie, podlicencie alebo na postúpenie licencie k Materiálom
  • postúpenia oprávnenia výkonu majetkových práv Prevádzkovateľom
  • práva na súdnu obranu

Autor sa zaväzuje dodať vždy originálne Materiály a vzdáva sa licencie k dodanému Materiálu pre prípad, že Prevádzkovateľ nevykonáva majetkové práva k materiálom vôbec, alebo ich vykonáva nedostatočne.

 

V prípade zániku Prevádzkovateľa, všetky práva spojené s Materiálmi prechádzajú v nezmenenej podobe na právneho nástupcu Prevádzkovateľa. V prípade zániku bez nástupcu (konkurz, likvidácia), Autor dáva súhlas s prevodom týchto majetkových práv k Materiálom na tretie osoby.

 

Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo použiť Materiály na propagáciu a marketingové účely svojich portálov a podnikania, bez nároku na akúkoľvek ďalšiu odmenu pre Autora. Prevádzkovateľ má právo zasahovať do publikovaných článkov na blogu, dokumentov vo vzoroch dokumentov, informácií v katalógu, zadaných dopytoch a ich publikácií tak, aby sa zabezpečil ich súlad s Podmienkami a Učelom portálov, najmä tieto časti editovať alebo mazať. Prevádzkovateľ nemá povinnosť takéto úpravy a zásahy zdôvodňovať a môže ich uskutočniť bez predchádzajúceho oznámenia.

 

 

Prevádzkovateľ udeľuje túto licenciu k Materiálom na portále v slovenskej  jazykovej verzii:

BY-NC-ND   

 

Podmienky: Uviesť autora - Nepoužívať komerčne - Nespracovávať

U českej verzie portálu:

Autor: Právní Servis 24 alebo www.pravniservis24.cz

Url: www.pravniservis24.cz

U slovenskej verzie portálu:

Autor: Právny Servis 24 alebo www.pravnyservis24.sk

Url: www.pravnyservis24.sk

 

Koncept portálov a texty portálov

Texty portálov vrátane názvu, loga, sloganu, grafiky, Podmienok a celkového riešenia, logiky a funkcionality, sú výlučným právom Prevádzkovateľa (P.V) a nesmú sa kopírovať. Je zakázané akokoľvek zasahovať do technického alebo vecného charakteru portálov alebo ich častí bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa. Ďalej je výslovne zakázané nápad, myšlienku, obsah, dizajn, grafiku, riešenie, funkcionalitu, texty, značku, koncept, logo, slogany portálov a obrázky nachádzajúce sa na portáloch kopírovať, napodobňovať, zaznamenávať, alebo inak neoprávnene použiť, zneužiť alebo šíriť. V prípade, že texty boli vytvorené autormi alebo v spolupráci s autormi, aplikujú sa na nadobudnutie práv Prevádzkovateľa k textom ustanovenia o zamestnaneckých dielach v zmysle vyššie uvedeného odseku.

 


8. REKLAMA, INZERCIA, E-MARKETING, NOVÉ FUNKCIE, COOKIES


Umiestnenie reklamy a inzercie

Prevádzkovateľ môže umožniť inzerentom umiestnenie reklamy na portáloch vo forme publikácií článkov, PR článkov, vzorov dokumentov, odpovedí na otázky, bannerov, odkazov, loga príp. zverejňovať reklamy tretích strán cez nástroj Google AdSense alebo podobných nástrojov. Prevádzkovateľ nemá kontrolu nad a neprevádzkuje a nepodporuje služby alebo produkty ponúkané inzerentmi v reklame umiestnenej na portáloch. Inzerenti sú zodpovední za nimi ponúkané služby a produkty, proces objednávok, platby za nimi ponúkané služby a za obsah všetkých reklamných oznámení. Využitie týchto oznámení inzerentov a ich ponúk je výlučné vôli a riziku užívateľa a bez akejkoľvek záruky Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za informácie oznámené na portáloch, ktoré sám za seba nepublikoval a za žiadnu stránku prepojenú k/z portálom a za obsah týchto stránok alebo ich funkčnosť. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za ujmu spôsobenú zo vzťahov medzi tretími stranami a užívateľmi portálov, ako anpr. Spolupracujúcimi právnikmi, inzerentmi alebo inými Poskytovateľovi služieb a subjektami a užívateľmi.

 

Katalóg právnických profesií

Katalóg advokátov, notárov a exekútorov na portáloch PS24 sa nepovažuje za inzerciu tretích strán. Jedná sa o informatívne, neoverené údaje z verejných zdrojov.

 

Platená reklama právnických profesií

Vo vzťahu k inzercii právnických profesií sa nejedná o službu odporúčania konkrétneho advokáta alebo advokátskej a inej kancelárie, ktorá inzeruje alebo sa prezentuje na portáloch. Nejedná sa o ich zastúpenie, odporúčania alebo vyhlásenia, pokiaľ ide o kvalifikáciu alebo ich odbornosť.

 

Dojednanie s tretími stranami

Právne služby môžu podliehať ďalším podmienkam a skutočnostiam, ktoré sú k dispozícii na osobitnej webovej stránke každého právnika alebo advokátskej kancelárie z katalógu alebo inzerenta, alebo Spolupracujúceho právnika, alebo inej tretej strany. Akékoľvek dojednania zo strany užívateľa a konkrétneho právnika alebo inej tretej strany je výhradne ujednaním medzi týmito stranami.

 

E-marketing

Prevádzkovateľ portálov má právo zasielať subjektom a ďalším, ktorí sa prihlásili do emailovej distribúcie newslettru, na email správy s novinkami a obsahom portálov Prevádzkovateľa a informácie s reklamným obsahom alebo ponukami tretích strán. Adresáti emailovej komunikácie majú právo sa z distribúcie správ odhlásiť.

 

Nové funkcie

Prevádzkovateľ môže priebežne pridávať na webové stránky PS24 nové funkcie alebo služby. Tieto môžu byť označené ako "Beta" ( "Beta služby / Beta funkcie / Beta"). Beta funkcie sú považované za súčasť portálu, ktorý je ešte vo vývoji, implementácii, integrácii alebo testovaniu a vzťahujú sa na ne Podmienky. Používatelia, Poskytovatelia služieb, Spolupracujúci právnici, Dodávatelia služieb a ďalšie subjekty berú na vedomie, že Beta môžu byť netestované, úplne alebo čiastočne nefunkčné časti portálu. Užívanie Beta častí portálov je na vlastné riziko, bez zodpovednosti a bez akejkoľvek garancie funkcionality, kvality, alebo Účelu Beta častí portálov Prevádzkovateľom.

 

Cookies

Prevádzkovateľ môže využívať technologické štandardy pre analýzyu trendov návštevnosti portálov a jeho jednotlivých častí, k administrácii portálov, na monitorovanie pohybu užívateľov na stránkach a získavať demografické informácie pre jeho účely analýzy návštevnosti a umožnenie ďalšieho vývoja portálu, s čím užívatelia a dotknuté subjekty vyslovujú súhlas.

 


9. ĎALŠIE PODMIENKY POUŽÍVANIA PORTÁLU 


Charakter verejného obsahu portálu

Verejný obsah portálu slúži pre všeobecné informácie a použitie a Prevádzkovateľ ho môže meniť alebo mazať bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie obsiahnuté na portáloch nie sú právnym poradenstvom. Zverejnený obsah portálu, ktorý je publikovaný subjektami musí zodpovedať Účelu portálu a zodpovedajú za neho autori. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah portálu, ktorý sám ako autor nezverejnil, vrátane právnych dokumentov alebo odpovedí na otázky, ktoré zverejnil pod vlastným menom, ale nie je ich autorom.

 


10. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ


Informácie vymieňané medzi užívateľmi a Prevádzkovateľom alebo Poskytovateľmi služieb, alebo Spolupracujúcim právnikmi, prostredníctvom emailovej komunikácie sú dôverné medzi týmito subjektami. Subjekty každý samostatne zodpovedajú za adekvátnu ochranu svojich hesiel a prístupu ku svojim emailovým schránkam, ako aj prístupu  do administrácie portálu. Prístup do administrácie portálu nie je prenosný.

 

Povinnosť mlčanlivosti

Spolupracujúci právnici, Poskytovatelia a Dodávatelia služieb majú povinnosť dodržiavať prísnu mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, dôverných informáciách a obchodnom tajomstve Prevádzkovateľa, s ktorým sa zoznámili pri spolupráci s Prevádzkovateľom alebo pri dodávaní Služieb z ponuky portálu. Ďalej majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o informáciách prístupných v administrácii portálov (tieto sa považujú za doverné), povinnosť chrániť prístupy a heslá poskytnuté k administrácii a povinnosť k zachovaniu ochrany a mlčanlivosti o osobných údajoch tretích strán či užívateľov, ktoré majú k dispozícii, a to aj v zmysle príslušných zákonov o ochrane osobných údajov a urobiť na ich ochranu všetky potrebné opatrenia na zamedzenie ich odcudzenia, straty, poškodenia a zneužitia. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení vzťahu s Prevádzkovateľom. Toto ustanovenie o dobe trvania tejto povinnosti má prednosť pred prípadným odlišným ustanovením v konkrétnej zmluve o mlčanlivosti.

 

E-mailová komunikácia

Užívateľ a Spolupracujúci právnik, berú na vedomie, že obsah komunikácie prostredníctvom ich vlastných emailových účtov Prevádzkovateľ nekontroluje a nenesie žiadnu zodpovednosť za informácie vymieňané medzi užívateľmi a Poskytovateľmi služieb. Všetky otázky, návrhy, nápady, koncepty, otázky alebo iné informácie ktoré sú Prevádzkovateľovi oznámené ( "otázky na Prevádzkovateľa") na portáloch PS24, sa považujú za vlastníctvo Prevádzkovateľa a nie sú predmetom ochrany dôvernosti zo strany Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ má neobmedzené právo otázky použiť na akýkoľvek účel, prípadne ich publikovať, podľa týchto Podmienok.

 

Prevádzkovateľ má právo použiť informácie o užívateľoch a o užívaní portálu PS24 v zmysle ustanovení týchto Podmienok.

 


11. ZODPOVEDNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA


Prevádzkovateľ neposkytuje žiadnu záruku, alebo akúkoľvek garanciu vo vzťahu k presnosti, úplnosti, kompletnosti, správnosti alebo použiteľnosti informácií a Materiálov, ktoré sú na portáloch publikované.

 

Prevádzkovateľ Spolupracujúcim právnikom, inzerentom príp. ďalším subjektom neposkytuje akúkoľvek garanciu finančného profitu vyplývajúceho zo spolupráce, alebo z reklamy a inzercie na portáloch alebo z ponúk služieb zaslaných užívateľom, publikovaním vzorov dokumentov alebo zodpovedaním otázok v poradniach.

 

Prevádzkovateľ portálu nezodpovedá za prípadné újmy spôsobené vo vzťahu medzi Spolupracujúcimi právnikmi a užívateľmi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za včasnosť, správnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť dopytov, ponúk a informácií uvedených na portáloch. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, pravdivosť alebo aktuálnosť Materiálov a odpovedí poskytnutých Poskytovateľmi služieb, alebo Spolupracujúcimi právnikmi prostredníctvom portálu. Poskytovatelia, dodávatelia služieb a Spolupracujúci právnici a užívatelia plne zodpovedajú za informácie, ponuky a Materiály nimi poskytnuté užívateľom alebo publikované na portále. Akákoľvek zodpovednosť Prevádzkovateľa je výslovne vylúčená.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za právne služby, názory a stanoviská, ktoré poskytne užívateľom Poskytovateľ služby alebo Spolupracujúce právnik v súvislosti s využívaním portálu. Spolupracujúci advokáti poskytujú právne služby v súlade so zákonom č. 85/1996 Zb. O advokácii, v platnom znení (príp. jeho ekvivalent v danej konkrétnej krajine) a v súlade s platnými stavovskými predpismi Slovenskej advokátskej komory a podľa daných predpisov za svoje služby zodpovedajú.


Právne služby Spolupracujúcich právnikov, právnikov z katalógu alebo inzerentov sa môžu riadiť ďalšími podmienkami, pravidlami a predpismi, ktoré môžu byť uvedené na ich stránkach. Akýkoľvek vzťah užívateľa a Poskytovateľa právne služby je striktne vzťahom medzi týmito dvoma subjektmi.


Portál môže obsahovať linky na iné webové stránky. Tieto linky sú uvádzané pre komfort používateľov v prípade, že hľadajú ďalšie súvisiace informácie. Ich uvádzaním na portále Prevádzkovateľ nevyjadruje podporu týchto stránok. Za ich správnosť, obsah alebo funkcionalitu, alebo dodržiavanie ochrany osobných údajov ich správcami Prevádzkovateľ nezodpovedá.


Ak vznikne Prevádzkovateľovi alebo tretej strane z dôvodov na strane užívateľa, Spolupracujúceho právnika, Dodávateľa, Poskytovateľa služby, Autora alebo inzerenta újma, nesie používateľ alebo Spolupracujúci právnik, Dodávateľ služby, Poskytovateľ, Autor alebo inzerent, ktorí túto ujmu spôsobili, plnú zodpovednosť. Prevádzkovateľ portálu je oprávnený vydať tretej osobe kontaktné údaje na subjekty v zákonom stanovených prípadoch. Zároveň môže Prevádzkovateľ na užívateľovi, inzerentovi, Spolupracujúcrmu právnikovi, Dodávateľovi alebo Poskytovateľovi služieb, Autorovi vymáhať náhradu spůsobenej majetkovej a nemajetkovej újmy (napr. poškodenie dobrého mena portálov alebo spoločnosti Prevádzkovateľa), ktorú užívateľ, inzerent, Dodávateľ, Poskytovateľ alebo Spolupracujúce právnik , alebo Autor i svojím konaním spôsobili.


Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu ujmu vzniknutú užívateľovi, Spolupracujúcemu právnikovi, inzerentovi, Dodávateľovi alebo Poskytovateľovi služby, Autorovi alebo iným tretím stranám, v súvislosti s užitím portálu PS24.


Prevádzkovateľ negarantuje 100% dostupnosť a funkčnosť portálov a vyhradzuje si právo na uskutočňovanie údržby alebo ďalších úprav portálov, po dobu ktorých portály nemusia byť dostupné. Prevádzkovateľ tiež nezodpovedá za výpadky portálov spôsobené tretími stranami, vyššou mocou alebo hackerskými a záťažovými útokmi, alebo výpadkami siete, napríklad prevádzkovateľom hostingu a pod.

 


12. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENIA


Ak je niektoré ustanovenie týchto Podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto takého neplatného ustanovenia nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení týchto Podmienok.

 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa a adresa pre doručovanie:

Gepards@Madison spol. s r.o.

Rybná 716/24

110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 02583879

Email: info@pravniservis24.cz

 

Použitím portálov alebo vstupom do ich webových rozhraní dávajú užívatelia a ďalšie subjekty najavo, že sa zoznámili s týmito Podmienkami (vrátane podmienok ochrany Súkromia), všetkým ustanovením náležite porozumeli a nepovažujú žiadne z nich za prekvapivé, či inak vybočujúce z bežnej obchodnej praxe a so všetkými ustanoveniami Podmienok bezvýhradne súhlasia. Ďalšie vzťahy a náležitosti, nesmú byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

 

Používanie portálu sa riadi právnym poriadkom Českej republiky a všetky prípadné spory vyplývajúce z ich použitia patria do právomoci českých súdov. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 8.12.2014. Ďalšie aktuálnej verzie budú platné a účinné odo dňa každej aktualizácie.

V prípade nezrovnlasti prekladu textov Podmienok jednotlivých jazykových verzií portálov, bude mať prednosť česká jazyková verzia, okrem ustanovení, ktoré sa špecificky týkajú prevádzky slovenského portálu.

Subjektom mimosúdneho riešenia prípadných spotrebiteľských sporov v zmysle ustanovenia § 20e zákona o ochrane spotrebiteľa je Česká obchodná inšpekcia a ak sa týka spotrebiteľský spor spolupracujúceho advokáta, potom pre slovenský trh - Slovenská advokátska komora.

 

Pokiaľ s týmito podmienkami nesúhlasíte, opustite prosím portály spol. Gepards@Madison spol. s r.o. a ďalej ich nepoužívajte.


Copyright 2014 Gepards @ Madison spol. s r.o., IČO: 02583879 (na portáloch aj ako "Gepards @ Madison")

Aktualizácia: 17.11.2015


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavrieť