Súkromie

Zásady ochrany osobných údajov


Všeobecné ustanovenia a súhlas užívateľov


Tieto zásady ochrany osobných údajov ("Zásady") se vzťahujú k portálom prevádzkovaných spoločnosťou Gepards@Madison spol. s r.o. („prevádzkovateľ/správca“), predovšetkým www.pravniservisonline.cz, www.smlouvyonline24.cz, www.pravniservis24.cz, www.pravnyservis24.sk, www.legalwe.com.

Užívatelia portálov, fyzické osoby, ktoré nie sú podnikateľmi ("užívatelia"), poskytujú svoje osobné údaje dobrovoľne za účelom využitia takéhoto konkrétneho portálu a uskutočnenie akcie na ňom a prehlasujú, že pred ich poskytnutím sa zoznámili s týmito zásadami. Používaním týchto stránok / portálov, užívatelia vyjadrujú svoj súhlas so zásadami a súhlasia so spracovaním svojich osobných údajov ktoré posyktnú na, alebo prostredníctvom portálov prevádzkovateľa. Užívatelia cez portály zdieľajú len také informácie, ktoré sú nevyhnutne potrebné na uskutočnenie akcie, napr. registrácia, vyplnenie formulárov alebo zadania dopytu alebo otázky, najmä sa môže jednať o meno a priezvisko používateľa jeho telefónny kontakt a emailovú adresu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny ustanovení týchto zásad. Zmeny zásad bude prevádzkovateľ komunikovať ich zverejnením na svojich portáloch.

 


Zpracovanie, uchovávanie a ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní a ochrane poskytnutých osobných údajov v súlade so zákonom 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov a zákonom č. 480/2004 Zb, ČR., O niektorých službách informačnej spoločnosti, v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ je registrovaný u ÚOOÚ, ČR, pod registračným číslom: 00055473.

 

Prevádzkovateľ spracováva a užíva údaje užívateľov výlučne za účelom umožnenia využitia účelu portálov prevádzkovateľa, za účelom komunikácie prevádzkovateľa s užívateľom a za účelom zaistenia komunikácie a prepojenia medzi užívateľom a poskytovateľmi služieb, podľa účelu konkrétneho portálu prevádzkovateľa. Ďalej k zasielaniu noviniek, newslettrov, obsahu portálov, marketingových akcií a kampaní prevádzkovateľa alebo tretích osôb a poskytovateľov služieb, alebo technických informácií o fungovaní portálov prevádzkovateľa alebo inej činnosti týkajúce sa prevádzky portálov.

Tieto osobné údaje sú uchovávané v databázach prevádzkovateľa a nie sú sprístupňované ani poskytované ďalším osobám, s výnimkou:

a) sprístupnenia údajov, ktoré užívateľ poskytol cez portály prevádzkovateľa, poskytovateľom služieb, v rámci záujmu o konkrétnu službu publikovanú na portáli, a kde táto služba je poskytovaná tretími stranami
b) sprístupnenia údajov zamestnancom alebo spolupracovníkom prevádzkovateľa
c) spracovateľom, s ktorými má prevádzkovateľ uzavretú písomnú zmluvu o spracovaní osobných údajov,
d) prípadov, keď to bude nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti,
e) zmluvných partnerov, ktorých služby sú nevyhnutné pre riadne fungovanie portálov prevádzkovateľa.

Všetky vyššie uvedené subjekty sú povinné chrániť poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Zamestnanci, spolupracovníci alebo spracovatelia údajov podľa vyššie uvedeného, môžu byť umiestnení mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. V takom prípade poskytne prevádzkovateľ osobné údaje tretím stranám mimo Európskeho hospodárskeho priestoru v súlade s predpismi na transfer osobných údajov mimo EHP.


Právo prístupu, opravy alebo vymazanie osobných údajov


 

Užívateľ ohľadom svojich osobných údajov spracúvaných prevádzkovateľom, má právo požiadať prevádzkovateľa o:

a) informáciu o spracovaní svojich osobných údajov
b) opravu svojich osobných údajov alebo ich odstránenie z databáz a systémov prevádzkovateľa, ak nie sú spracovávané v súlade s relevantnými právnymi predpismi
c) právo odmietnuť zasielanie správ priameho marketingu týkajúceho sa činnosti prevádzkovateľa

Užívatelia môžu svoj súhlas odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa: info@pravniservis24.cz. Odvolaním súhlasu so spracovaním údajov môžu užívatelia prísť o svoje profily na portáloch a o ich obsah.

 


Údaje o advokátoch, notároch, exekútoroch, mediátoroch, rozhodcoch, atď v databáze na portáloch prevádzkovateľa


 

Poskytovatelia služieb, ktorí majú na portáloch prevádzkovateľa profily, publikovaný obsah alebo informácie skladajúci sa z údajov o ich podnikania, ktoré sú bežne dostupné na internete, majú právo prevádzkovateľa požiadať o úpravu alebo aktualizáciu takýchto informácií alebo o ich zmazanie, a to zaslaním písomnej žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa: info@pravniservis24.cz. V prípade odstránenia údajov môžu poskytovatelia služieb prísť o svoje profily na portáloch ao ich obsah.

 

U žiadostí o poskytnutie informácií, aktualizáciu alebo vymazanie údajov môže prevádzkovateľ požadovať jednoznačné overenie totožnosti žiadateľa (napr. elektronickým podpisom, úradne overeným podpisom), za účelom preukázania, že sa jedná o subjekt daných osobných údajov.

 


Zodpovednosť prevádzkovateľa


Prevádzkovateľ nezodpovedá za dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov vo vzťahu k užívateľom portálov prevádzkovaných tretími osobami / správcami osobných údajov, na ktorých stránky stránky prevádzkovateľa odkazujú, alebo ktoré sa na stránkach prevádzkovateľa prezentujú, alebo inzerujú svoje služby, napr. vo vzťahoch medzi poskytovateľmi služieb a užívateľmi portálov prevádzkovateľa a za obsah profilov poskytovateľov služieb a za obsahy a texty publikované na portáloch prevádzkovateľa poskytovateľovi služieb. Prevádzkovateľ nezodpovedá za komunikáciu a jej obsah medzi poskytovateľmi služieb a užívateľmi. Prevádzkovateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za právne alebo iné rady, odpovede, ponuky a poskytnuté služby poskytovateľmi služieb, prostredníctvom portálov prevádzkovateľa.

 


Platnosť a účinnosť ustanovení Zásad


Tieto zásady Ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 1.8.2014. 

Copyright 2014 Gepards@Madison


Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.
zavrieť